saabumine
lahkumine
Broneeri

Külastaja meelespea

Soovime, et kõik külalised tunneksid end meie majas koduselt ja turvaliselt. Saame seda paremini korraldada, kui ka Teie aitate kaasa ja austate meie kodukorda.

 • Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohas õues.
  Hotelli siseruumides ja rõdudel on suitsetamine keelatud, leppetrahv on 70 EUR.
 • Oma alkohoolsete jookide tarbimine söögisaalis, baaris, veekeskuses ja teistes üldkasutatavates ruumides ei ole lubatud.’Toidu ja nõude kaasa võtmine söögisaalist ei ole lubatud, v.a. külastaja haiguse korral.
 • Hommikumantlis on mugav liikuda veekeskusesse ja protseduuridele. Söögisaalis ja baaris ei ole hommikumantel sobiv riietus.
 • Toast lahkudes kontrollige alati, et rõduuksed ja aknad on suletud.
 • Toast lahkudes lukustage uks.
 • Hotell ei vastuta tubadesse ja teistesse ruumidesse jäetud raha ja väärisesemete eest. Hotelli vastuvõtus on võimalik kasutada lisatasu eest šeifi.
 • Majast lahkudes palume anda võti valvelauda.
 • Palume arvestada öörahuga kell 23:00 – 07:00.
 • Turvalisuse huvides palume hotelli vastuvõtus registreerida kõik külalised.
 • Äratusteenust on võimalik tellida hotelli vastuvõtust.
 • Hotellist välja registreerimine toimub hiljemalt kell 12:00. Hotellist lahkudes palume tagastada võtmed ja käekiibid vastuvõttu. Leppetrahv võtme kaotamise korral on 35€ ja käekiibi kaotamisel 25€.
 • Hotellist lahkudes veendu, et oled kaasa võtnud kõik oma isiklikud asjad. Kui unustasid maha midagi olulist, siis kontakteeru hotelli vastuvõtuga +372 449 0500 või kirjuta meile info@viiking.ee. Hoiustame unustatud asju maksimaalselt 2 kuud.
KontaktAsukohtBroneeri koheBroneeri