saabumine
lahkumine
Broneeri

Pakettreisitingimused

AS Taastusravikeskus Viikingi pakettreisitingimused

alates 01.07.2018

1. Reisileping ja vastutus lepingu täitmise eest
1.1. Reisileping on leping, mis sõlmitakse AS Taastusravikeskus Viikingi, edaspidi Reisikorraldaja, ja Reisikorraldaja poolt korraldatud reisil osaleja ja/või tellija, edaspidi Külastaja, vahel. Reisikorraldaja vastutab pakettreisi läbiviimise eest vastavalt lepingule.
1.2. Vahendaja on Reisikorraldaja poolt koostatud reisipaketti vahendav isik.
1.3. Reisilepingu alusel müüb Reisikorraldaja reisipaketi reisil osalejale ja/või tellijale, kes kohustub maksma selle eest kokkulepitud tasu.
1.4. Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastaks kirjeldustele ning kliendile antud kirjalikele lubadustele.
1.5. Külastaja saab käesolevatele lepingutingimustele vastavat teavituskohustust täita, kui ta võtab ühendust Reisikorraldajaga või Vahendajaga.
1.6. Reisikorraldaja poolt kodulehel või muus materjalis kättesaadavaks tehtud reisikirjeldus peab sisaldama Võlaõigusseaduse § 867 lg 2 punktides 1 -7 esitatud andmeid.

2. Reisilepingu sõlmimine ja reisipaketi eest tasumise kord
2.1. Pakettreisileping loetakse sõlmituks ja AS Taastusravikeskus Viikingi pakettreisitingimused aktsepteerituks, kui Reisikorraldaja on Külastajale pakettreisitingimusi tutvustanud.

3. Paketi hind ja hinnamuutused
3.1. Paketi hinna moodustavad reisiteenused, millised on kirjeldatud kodulehel või teistes reisi tutvustavates materjalides, Reisikorraldaja poolt tehtud kirjalikus pakkumises Külastajale, või mis on kokku lepitud Reisikorraldaja ja Külastaja vahel.
3.2. Külastajal ei ole õigust Reisikorraldajalt nõuda hüvitust juhul, kui Külastaja otsustab jätta kasutamata mõne paketi hinnas sisalduva teenuse.
3.3. Reisikorraldajal on õigus pärast reisilepingu sõlmimist reisipaketi maksumust suurendada ja Külastajalt hinnavahe tasumist nõuda juhul, kui:
3.3.1. muutuvad Eesti Vabariigi või reisi sihtkohamaa maksud, lõivud ja teenustasud, mis mõjutavad reisi hinda;
3.3.2. reisitasu suurendamisest teatatakse Külastajale ette vähemalt 21 päeva enne reisi algust.
3.4. Kehtib üks soodustus korraga.

4. Reisipaketi muutmine ja reisilepingust taganemine mõjuva põhjuseta
4.1. Mõjuva põhjuseta on Külastajal õigus pakettreisilepingust taganeda järgmistel tingimustel:
4.1.1. teatades pakettreisilepingust taganemisest rohkem kui 3 päeva enne reisi algust, siis on tühistamine tasuta;
4.1.2. teatades reisilepingust taganemise soovist ette vähem kui 24 tundi enne reisi algust, tasumisele kuulub 100% pakettreisi maksumusest.

5. Pakettreisilepingu ennetähtaegne lõpetamine mõjuva takistuse ilmnemisel
5.1. Mõjuva takistuse ilmnemisel on Külastajal õigus nõuda pakettreisilepingu ennetähtaegset lõpetamist ning Reisikorraldajale pakettreisi eest tasutud hinna tagastamist.
5.2. Mõjuvaks takistuseks loetakse:
5.2.1. Külastaja või temale lähedase inimese haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine, lähedase inimese surm. Lähedasteks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna;
5.2.2. muu Külastaja tahtest sõltumatult aset leidnud, kuid külastajaga seotud õnnetus, mida Reisikorraldaja aktsepteerib mõjuva takistusena (nt tulekahju, suur varaline kahju jne).
5.3. Külastaja on kohustatud Reisikorraldajale viivitamatult kirjalikult teatama mõjuva takistuse ilmnemisest. Reisikorraldaja nõudmisel on Külastaja kohustatud esitama kirjaliku selgituse reisil osalemist takistava asjaolu kohta 7 päeva jooksul arvates mõjuva takistuse ilmnemisest teatamisest. Lisaks selgitusele peab Külastaja Reisikorraldajale esitama tõendi arstilt, politseilt või muult ametiasutuselt 30 päeva jooksul mõjuva takistuse ilmnemisest. Kui Külastaja ei esita kirjalikku tõendit mõjuva takistuse ilmnemise kohta, kohaldatakse mõjuva põhjuseta reisilepingust taganemise kohta sätestatut (punkt 4).

6. Külastaja kohustused ja vastutus
6.1. Külastaja on kohustatud tutvuma käesolevate pakettreisitingimustega, samuti hoolitsusi, veekeskuse lahtiolekuaegasid ja muid teenuseid puudutava olulise teabe ning muude eritingimustega, mis on ära toodud Reisikorraldaja kodulehel www.viiking.ee.
6.2. Külastaja vastutab kahju eest, mida ta on hooletusest, raskest hooletusest või tahtlusest põhjustanud Reisikorraldajale, kaaskülastajatele või muudele isikutele.

7. Reisikorraldaja vastutus
7.1. Reisikorraldaja vastutab pakettreisi läbiviimise eest vastavalt pakettreisilepingule ning reisiteenuste osutamise vastavuse eest esitatud kirjeldusele.
7.2. Reisikorraldaja ei vastuta:
7.2.1. kahjude eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel (loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms);
7.2.2. kahjude eest, mis on tekkinud Külastaja enda tegevusest või tegevusetusest;
7.2.3. kahjude eest, mis tekivad, kui Külastaja haigestub, satub kuritöö ohvriks või mis kaasnevad muu Külastajaga juhtunud õnnetuse tagajärjel;
7.3. Vahendaja poolt paketi müümisel esitatud informatsioon, mis ei kajastu Reisikorraldaja kodulehel või esitatud pakkumises, ei ole Reisikorraldaja jaoks siduv. Informatsiooni eest, mille eest ei vastuta Reisikorraldaja, vastutab Vahendaja.
7.4. Reisikorraldaja kohustub igakülgselt abistama Külastajat, kes reisi ajal haigestub, kellega juhtub õnnetus, kes satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena Külastaja elu, tervis või vara satuvad hädaohtu. Külastaja on kohustatud hüvitama Reisikorraldaja kõik käesolevas punktis sätestatud kohustuse täitmisega seotud kulutused.

8. Reisikorraldaja õigus teha muudatusi reisilepingusse, reisilepingu lõpetamine Reisikorraldaja poolt
8.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel paketti algselt välja kuulutatud kujul läbi viia, on tal õigus majutada külastaja teise hotelli või teha reisipaketis muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest reisipaketis tuleb Külastajat viivitamatult teavitada.
8.2. Reisikorraldajal on õigus reisileping lõpetada, kui Külastaja ei ole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.
8.3. Reisikorraldajal on õigus pakkuda oma klientidele paremat reisikorraldust kui tehtud broneering eeldab. Reisikorraldajal pole kohustust pakkuda kõikidele Külastajatele samu soodustusi.

9. Reisilepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu
9.1. Kui reisiteenuste osutamine muutub võimatuks või oluliselt raskendatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu võivad nii Reisikorraldaja, kui ka Külastaja reisilepingu üles öelda. Reisilepingu üles ütlemisest teatab Reisikorraldaja Külastajale esimesel võimalusel.
9.2. Kui reisilepingu ülesütlemise hetkel ei ole paketti kuuluvaid teenuseid veel osutatud, kohustub Reisikorraldaja Külastajale tagastama paketi eest tasutud summad, millest on maha arvatud bürookulud 60 eurot külastaja kohta.

10. Puudused reisikorralduses, puudustest teatamine ja nende kõrvaldamine
10.1. Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis ei vasta teenuste ning muu korralduse poolest sellele, milles on eelnevalt kirjalikult kokkulepitud.
10.2. Reisikorraldaja puuduseks ei loeta:
10.2.1. pakettreisi kui terviku seisukohalt väheseid muudatusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada;
10.2.2. hotelli vahetumist vahetult enne reisi või reisi ajal, kui põhjuseks on hotelli ülebroneering. Reisikorraldaja kohustub asendama esialgse hotelli samaväärsega;
10.2.3. vahetult enne reisi või pakettreisi ajal hotellis või selle läheduses alanud ehitus – ja renoveerimistöid, hotelli läheduses toimuvad kontserdid ja üritused.
10.2.4. vahendaja poolt Külastajale antud puudulikku või ebatäpset informatsiooni.
10.3. Reisikorraldaja on kohustatud puuduse reisikorralduses esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul kõrvaldama. Reisi kestel võib reisikorraldaja puuduse kõrvaldamisest keelduda, kui see on seotud ebamõistlike kuludega reisikorraldajale, st et puuduse ja selle kõrvaldamise kulude suhe on ebaproportsionaalne.
10.4. Külastaja on kohustatud puudustest viivitamatult kirjalikult teavitama Reisikorraldaja sihtkohas olevaid esindajaid ja vastava teenuse osutajaid. Külastaja ei saa võimalike kahjunõuete esitamisel hilisemalt tugineda puudusele, kui ta ei teata sellest Reisikorraldajale viivitamatult pärast seda, kui ta puuduse avastas. Kui kaebus rahuldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse sihtkohas, siis ei ole Külastajal õigust nõuda teistkordselt kahju hüvitamist.
10.5. Kui kohapeal osutub puuduse kõrvaldamine võimatuks, tuleb sellest Reisikorraldajat kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui 10 päeva pärast reisi lõppemist. Kui Külastaja soovib saada hüvitist saamata jäänud teenuse eest, tuleb Külasjatal kirjalikule kaebusele lisada nõude aluseks olevate kviitungite originaalid ja teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta.

11. Reisilepingu üldiste tingimuste kehtivus
11.1. Käesolevad reisitingimused kehtivad AS Taastusravikeskus Viikingi poolt pakutavatele pakettidele ning kuuluvad lahutamatult Reisikorraldaja ja Külastaja vahel sõlmitud reisilepingu juurde. Reisitingimused jõustuvad alates reisilepingu sõlmimisest.
11.2. Reisilepingu tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse eelkõige lahendada Reisikorraldaja ja Külastaja vaheliste läbirääkimiste korras. Külastajal on õigus käesolevatest reisilepingu tingimustest tulenevate vaidluste korral esitada kaebus Reisikorraldaja peale Tarbijakaitseameti kaudu Tarbijavaidluste komisjonile (https://takis.tarbijakaitseamet.ee/avalik/avaldused) või hagiavaldus oma rikutud õiguste kaitseks maakohtule Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud korras.

KontaktAsukohtBroneeri koheBroneeri