Tulo
Lähto
Varaa

Pakettimatkaehdot

AS Taastusravikeskus Viikingin pakettimatkaehdot

alkaen 01.07.2018

1. Matkasopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta
1.1. Matkasopimus on sopimus, joka solmitaan AS Taastusravikeskus Viikingin, jäljempänä Matkanjärjestäjä, ja Matkanjärjestäjän järjestämään matkaan osallistujan ja/tai tilaajan, jäljempänä Vierailija, välillä. Matkanjärjestäjä vastaa pakettimatkan sopimuksen mukaisesta toteuttamisesta.
1.2. Välittäjä on Matkanjärjestäjän laatimaa matkapakettia välittävä henkilö.
1.3. Matkasopimuksen perusteella Matkanjärjestäjä myy Matkanjärjestäjän matkapaketin matkaan osallistujalle ja/tai tilaajalle, joka sitoutuu maksamaan siitä sovitun maksun.
1.4. Matkanjärjestäjä vastaa siitä, että matka on kuvausten ja asiakkaalle antamien kirjallisten lupausten mukainen.
1.5. Vierailijan on tämän sopimuksen mukaista ilmoittamisvelvollisuutta mahdollista täyttää ottamalla yhteyttä Matkanjärjestäjään tai Välittäjään.
1.6. Matkanjärjestäjän kotisivulla tai muissa materiaaleissa saataville laitetun matkankuvauksen on sisällettävä Velvoiteoikeuslain 867 §:n 2 momentin 1-7 kohdissa mainittuja tietoja.

2. Matkasopimuksen solmiminen ja matkapaketin maksaminen
2.1. Pakettimatkasopimus katsotaan solmituksi ja AS Taastusravikeskus Viikingin pakettimatkaehdot hyväksytyiksi, kun Matkanjärjestäjä on esitellyt Vierailijalle pakettimatkaehdot.

3. Paketin hinta ja hinnanmuutokset
3.1. Paketin hinnan muodostavat matkapalvelut, joita on kuvattu kotisivulla tai muissa matkaa esittelevissä materiaaleissa, Matkanjärjestäjän Vierailijalle tekemässä kirjallisessa tarjouksessa tai jotka on sovittu Matkanjärjestäjän ja Vierailijan kesken.
3.2. Vierailijalla ei ole oikeutta vaatia Matkanjärjestäjältä korvausta, mikäli Vierailija päättää jättää käyttämättä jonkun paketin hintaan sisältyvän palvelun.
3.3. Matkanjärjestäjällä on oikeus matkasopimuksen solmimisen jälkeen korottaa matkapaketin hintaa ja vaatia Vierailijalta hintaeron maksamista, mikäli:
3.3.1. Viron Tasavallan tai matkan kohdemaan verot, maksut ja palvelumaksut, jotka vaikuttavat matkan hintaan, muuttuvat;
3.3.2. matkan hinnan korotuksesta ilmoitetaan Vierailijalle viimeistään 21 päivää ennen matkan alkua.
3.4. Voimassa on vain yksi etu kerrallaan.

4. Matkapaketin muuttaminen ja matkasopimuksen peruuttaminen ilman painavaa syytä
4.1. Vierailijalla on oikeus peruuttaa pakettimatkasopimus ilman painavaa syytä seuraavin ehdoin:
4.1.1. jos pakettimatkasopimuksen peruuttamisesta ilmoitetaan vähintään 3 päivää ennen matkan alkua, peruuttaminen on maksutta;
4.1.2. jos matkasopimuksen peruuttamisesta ilmoitetaan vähemmän kuin 24 tuntia ennen matkan alkua, tulee suorittaa 100% pakettimatkan hinnasta.

5. Pakettimatkasopimuksen purkaminen ennen määräaikaa painavasta syystä
5.1. Vierailijalla on oikeus vaatia pakettimatkasopimuksen purkamista ennen määräaika ja Matkanjärjestäjälle pakettimatkasta maksetun hinnan palauttamista painavan syyn vuoksi.
5.2. Painavaksi syyksi katsotaan:
5.2.1. Vierailijan tai hänelle läheisen henkilön sairastuminen tai tapaturmaan joutuminen, läheisen henkilön kuolema. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, vanhempia, lapsia, appivanhempia, sisaruksia, lastenlapsia, isovanhempia, myös matkakumppania, jonka kanssa on aiottu lähteä matkaan;
5.2.2. muu Vierailijan tahdosta riippumatta tapahtunut Vierailijalle sattunut onnettomuus, jonka Matkanjärjestäjä hyväksyy painavana syynä (esim. tulipalo, suuri aineellinen vahinko jne.).
5.3. Vierailijan on painavasta syystä välittömästi ilmoitettava kirjallisesti Matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjän vaatimuksesta Vierailijan on toimitettava kirjallinen selvitys matkaan osallistumista estävästä seikasta 7 päivän kuluessa siitä, kun painavasta syystä on ilmoitettu. Selvityksen lisäksi Vierailijan on Matkanjärjestäjälle toimitettava todistus lääkäriltä, poliisilta tai muulta viranomaiselta 30 päivän kuluessa painavaksi syyksi katsotusta tapahtumasta. Mikäli Vierailija ei toimita painavaa syytä koskevaa kirjallista todistusta, sovelletaan ilman painavaa syytä matkasopimuksen peruuttamisesta säädettyä (4 kohta).

6. Vierailijan velvollisuudet ja vastuu
6.1. Vierailijan täytyy tutustua näihin pakettimatkaehtoiin, lisäksi hoitoja, vesikeskuksen aukioloaikoja ja muita palveluja koskeviin olennaisiin tietoihin sekä muihin erikoisehtoihin, jotka löytyvät Matkanjärjestäjän kotisivulta www.viiking.ee.
6.2. Vierailija vastaa vahingosta, jonka hän on huolimattomuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai tahallaan aiheuttanut Matkanjärjestäjälle, muille vierailijoille tai muille henkilöille.

7. Matkanjärjestäjän vastuu
7.1. Matkanjärjestäjä vastaa pakettimatkan pakettimatkasopimuksen mukaisesta toteuttamisesta ja matkapalvelujen esitettyjen kuvausten mukaisesta toteuttamisesta.
7.2. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa:
7.2.1. vahingoista, jotka ovat syntyneet ylivoimaisen esteen seurauksena (luonnonmullistukset, poliittiset välikohtaukset, lakot tms.);
7.2.2. vahingoista, jotka ovat syntyneet Vierailijan itsensä toiminnasta tai toimettomuudesta;
7.2.3. vahingoista, jotka syntyvät Vierailijan sairastumisen, rikoksen uhriksi joutumisen tai muun Vierailijalle sattuneen onnettomuuden seurauksena;
7.3. Paketin myynnin yhteydessä Välittäjän esittämät tiedot, joita ei Matkanjärjestäjän kotisivulta tai esitetystä tarjouksesta löydy, eivät ole Matkanjärjestäjälle sitovia. Tiedoista, joista Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa, vastaa Välittäjä.
7.4. Matkanjärjestäjä sitoutuu kaikin puolin avustamaan Vierailijaa, joka matkan aikana sairastuu, jolle sattuu onnettomuus, joka joutuu rikoksen uhriksi tai sattuu joku muu tapaus, jonka seurauksena Vierailijan henki, terveys tai omaisuus on vaarassa. Vierailijan on korvattava kaikki Matkanjärjestäjän tässä kohdassa säädetyn velvollisuuden täyttämiseen liittyvät kulut.

8. Matkanjärjestäjän oikeus tehdä muutoksia matkasopimukseen, matkasopimuksen purkaminen Matkanjärjestäjän toimesta
8.1. Mikäli Matkanjärjestäjän ei hänestä riippumattomista syistä ole mahdollista toteuttaa pakettia alun perin aiotulla tavalla, hänellä on oikeus majoittaa vierailija toiseen hotelliin tai tehdä matkapakettiin muita muutoksia edellyttäen, että matkan laatu ja luonne eivät siitä olennaisesti muutu. Matkapaketin muutoksista on välittömästi ilmoitettava Vierailijalle.
8.2. Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa matkasopimus, mikäli Vierailija ei ole suorittanut matkan hintaa sovittuun aikaan mennessä.
8.3. Matkanjärjestäjällä on oikeus tarjota asiakkailleen parempaa matkanjärjestelyä kuin tehty varaus edellyttää. Matkanjärjestäjällä ei ole velvollisuutta tarjota samoja etuja kaikille Vierailijoille.

9. Matkasopimuksen irtisanominen ylivoimaisen esteen takia
9.1. Mikäli matkapalvelujen toteuttaminen osoittautuu mahdottomaksi tai erittäin vaikeaksi ylivoimaisen esteen takia, on sekä Matkanjärjestäjällä että Vierailijalla oikeus matkasopimus irtisanoa. Matkasopimuksen irtisanomisesta Matkanjärjestäjä ilmoittaa Vierailijalle niin pian kuin mahdollista.
9.2. Jos matkasopimuksen irtisanomishetkellä paketin sisältämiä palveluja ei vielä ole toteutettu, Matkanjärjestäjä sitoutuu palauttamaan Vierailijalle paketista maksetun hinnan, josta on vähennetty toimistonkulut 60 euroa per vierailija.

10. Puutteet matkanjärjestelyssä, puutteista ilmoittaminen ja niiden korjaaminen
10.1. Matkanjärjestelyn puutteeksi katsotaan tilanne, kun matka ei ole palvelujen sekä muun järjestelyn osalta kirjallisesti etukäkeen sovitun mukainen.
10.2. Matkanjärjestäjän puutteeksi ei katsota:
10.2.1. pakettimatkan kuin kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia, joita matkan kohde ja luonne huomioon ottaen voidaan edellyttää;
10.2.2. hotellin vaihtoa juuri ennen matkaa tai matkan aikana, jos syynä on hotellin ylivaraus. Matkanjärjestäjä sitoutuu vaihtamaan ensisijaisen hotellin samanarvoiseen;
10.2.3. juuri ennen matkaa tai pakettimatkan aikana hotellissa tai sen läheisyydessä alkaneita rakennus- ja korjaustöitä, hotellin läheisyydessä pidettäviä konsertteja ja tapahtumia.
10.2.4. Välittäjän Vierailijalle antamia puutteellisia tai virheellisiä tietoja.
10.3. Matkanjärjestäjän on matkanjärjestelyn puute korjattava järkevän ajan kuluessa niin pian kuin mahdollista. Matkanjärjestäjä voi matkan aikana kieltäytyä puutteen korjaamisesta, jos siitä aiheutuvat matkanjärjestäjälle järjettömät kulut, eli puutteen korjauskulut ovat epäsuhtaisia puutteeseen nähden.
10.4. Vierailijan on puutteista välittömästi ilmoitettava kirjallisesti matkan kohteessa oleville Matkanjärjestäjän edustajille ja kyseisen palvelun toteuttajille. Vierailijalla ei ole mahdollisia vahingonkorvausvaatimuksia myöhemmin esittäessä oikeutta vedota puutteeseen, jos hän ei ilmoita siitä Matkanjärjestäjälle välittömästi puutteen havaitsemisen jälkeen. Mikäli valitus hyväksytään ja aiheutunut vahinko korvataan kohteessa, Vierailijalla ei ole oikeutta vaatia vahingon korvaamista toistamiseen.
10.5. Mikäli puutteen korjaaminen ei paikan päällä ole mahdollista, on siitä Matkanjärjestäjälle ilmoitettava kirjallisesti tai kirjallisesti toisinnettavalla tavalla niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 10 päivän kuluessa matkan päättymisestä. Mikäli Vierailija haluaa saada korvausta saamatta jääneestä palvelusta, Vierailijan on kirjalliseen valitukseen lisättävä vaatimuksen perusteena olevat alkuperäiset kuitit ynnä muut todisteet aiheellisista lisäkuluista.

11. Matkasopimuksen yleisten ehtojen voimassaolo
11.1. Nämä matkaehdot koskevat AS Taastusravikeskus Viikingin tarjoamia paketteja ja kuuluvat erottamattomasti Matkanjärjestäjän ja Vierailijan välillä solmittuun matkasopimukseen. Matkaehdot astuvat voimaan matkasopimuksen solmimisesta alkaen.
11.2. Matkasopimuksen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Matkanjärjestäjän ja Vierailijan välisin neuvotteluin. Vierailijalla on oikeus näistä matkasopimuksen ehdoista aiheutuvien kiistojen sattuessa tehdä Matkanjärjestäjää koskeva valitus kuluttajansuojaviraston (Tarbijakaitseamet) kautta kuluttajariitalautakunnalle (Tarbijavaidluste komisjon) (https://takis.tarbijakaitseamet.ee/avalik/avaldused) tai toimittaa haastehakemus loukattujen oikeuksien turvaamiseksi käräjäoikeudelle Viron Tasavallan laissa säädetyssä järjestyksessä.

TiedotSijaintiVaraa huoneVaraa